Phone Numbers

Küsimuste korral helista julgelt ja labori assistent aitab leida sobivaid lahendusi

  • TALLINN : 677 6808
  •  
  • TARTU : 740 1750
×

Otsi

Otsinguga saate leida kiiresti vajaliku info Dental Design kodulehelt

×
 

Privaatsuspoliitika

Dental Design OÜ privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete töötlemist Dental Design OÜ-s, Dental Designi töötajate ning volitatud töötlejate poolt.

  1. PRIVAATSUSPOLIITIKA EESMÄRK

Privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete töötlemist Dental Design OÜ-s („Dental Design“), Dental Designi töötajate ning volitatud töötlejate poolt. Privaatsuspoliitika eesmärgiks on teavitada Dental Designi patsiente isikuandmete töötlemisest Dental Designis, sh missuguseid andmeid töötleb Dental Design, kuidas neid andmeid töödeldakse ning missugused on inimese õigused seoses isikuandmete töötlemisega Dental Designi poolt.

Privaatsuspoliitika täidab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) („Määrus“) artiklist 12 tulenevat inimese teavitamiskohustust.

  1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEJA

2.1          Isikuandmete vastutav töötleja on Dental Design OÜ

registrikood 11929414;

aadress Lelle tn 24, 11318 Tallinn;

telefoni nr +372 677 6800;

meiliaadress andmekaitse@dentaldesign.ee.

2.2          Andmekaitseametnikuks Dental Designis on Terje Saarepuu

meiliaadress andmekaitse@dentaldesign.ee

  1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

3.1    Dental Design on spetsialiseerunud fikseeritud ja eemaldatavate hambaproteeside ja ortodontiliste raviaparaatide tootmisele. Dental Designi laborid asuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus ning meeskonda kuuluvad lisaks hambatehnikutele abitehnikud, mudelivalajad, CAD/CAM insenerid, logistikud ja administratiivne personal. Dental Design töötleb patsiendi kontaktandmeid ja terviseandmeid selleks, et valmistada patsiendi jaoks unikaalne, just tema suu ja lõualuuga sobivad fikseeritud või eemaldatavate hambaproteesid ja ortodontilised raviaparaatid. Dental Design valmistab proteese ja ortodontilisi raviaparaate reeglina patsiendi hambaarsti tellimusel ja hambaarsti edastatud patsiendi isikuandmete alusel. Sellises olukorras töötleb Dental Design patsiendi isikuandmeid, sh terviseandmeid tellimuse esitanud hambaarsti (tervishoiuteenuse osutaja) ülesandel kui volitatud töötleja. Töötlemise õiguslikuks aluseks on Määruse artiklid 6(1)(b) ja 9(2)(a) ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 41(1). Dental Design võib edastada patsiendi isikuandmeid temale toote valmistamise eemsärgil allhankijast teisele hambalaborile. Dental Design kasutab toote valmistamisel pilves asuvat tarkvaraprogrammi.

3.2    Patsient saab pöörduda Dental Designi valmistatud toote parandamiseks ka otse Dental Designi poole. Sellises olukorras annab patsient toote parandamiseks vajalikuks isikuandmete töötlemiseks Dental Designile oma nõusoleku. Dental Design tegutseb sellisel juhul patsiendi isikuandmete vastutava töötlejana.

3.3    Dental Designil on võlaõigusseaduse § 769 alusel kohustus tervishoiuteenuse osutamine dokumenteerida. Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise eesmärgil hoiab Dental Design patsiendi terviseandmeid ja tervishoiuteenuste osutamise ajalugu hambalaboritarkvaraprogrammis. Tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmeid säilitatakse 110 aastat alates patsiendi sünnist.

3.4    Teenindusega rahulolu analüüsimise ja hindamise eesmärgil on Dental Designil õigus küsida tagasisidet nii tellimuse esitanud arstilt kui ka otse Dental Designi poole pöördunud patsiendilt. Kui patsiendiks on laps, küsitakse tagasisidet tema vanemalt. Saadud tagasisidet säilitatakse 10 aastat alates tagasiside saamisest.

3.5    Kui toote eest tasumise kohustuse üle Eesti Haigekassa, edastab Dental Design Eesti Haigekassale arvestuse pidamiseks vajalikud andmed. Edastatud andmeid säilitatakse nii kaua, kui ravikindlustuse seadusest ja Eesti Haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingust tulenevalt vajalik on.

3.6    Kui toote eest tasub klient (patsient või hambaarst), siis töötleb Dental Design arveinfot tasumise võimaldamise eesmärgil. Tulenevalt raamatupidamise seadusest säilitatakse arveid 7 aastat. Kui tasumata arvete osas ei õnnestu patsiendiga tasumise kokkulepet saavutada, on Dental Designil õigus kasutada inkassoteenust ning sel eesmärgil arveinfot inkassoteenuse pakkujale edastada.

3.7    Kui Dental Designi poole pöördub andmete saamiseks kohus või riigiasutus (politsei, prokuratuur, julgeolekuasutus), siis on Dental Design kohustatud neile andmeid esitama vastavalt õigusaktide nõuetele. Iga pöördumise korral tehakse kindlaks andmete väljastamise nõude õiguslik alus.

3.8    Kui Dental Designi poole pöördub inimene küsimustega Dental Design teenuste kohta ja avaldab selle käigus oma isikuandmeid, suunab Dental Design inimese tervishoiuteenuse saamiseks sobiva spetsialisti vastuvõtule. Isikuandmeid sisaldavad päringud ja kirjavahetust säilitatakse 10 aastat alates selle toimumisest, sõltumata sellest, kas Dental Design tekib inimesega kliendisuhe.

3.9    Turunduslikke teateid edastab Dental Design inimesele (hambaarstile või patsiendile) ainult tema nõusolekul. Inimesel on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

3.10Toote valmistamiseks vajalike andmete esitamata jätmisel on Dental Designil õigus keelduda toote valmistamisest.

  1. INIMESE ANDMEKAITSEALASED ÕIGUSED

4.1          Õigus saada oma isikuandmetele juurdepääs

4.1.1      Inimesel on õigus saada kinnitus, kas Dental Design töötleb tema andmeid.

4.1.2      Kui Dental Design on töödelnud või töötleb inimese isikuandmeid, on inimesel õigus saada juurdepääs enda kohta käivatele isikuandmetele, sh andmete koosseisule ja isikutele või isikute kategooriatele, kellele andmeid on edastatud.

4.1.3      Isikuandmetega tutvumise kord on järgnev:

4.1.3.1Inimene esitab enda isikuandmetega tutvumiseks digiallkirjastatud avalduse e-kirja teel aadressile andmekaitse@dentaldesign.ee või paberkandjal allkirjastatud avalduse.

4.1.3.2Dental Design kinnitab avalduse kättesaamise ja selgitab välja, missuguseid andmeid patsient täpselt soovib (näiteks ajaperiood või ravijuht) ja missugusel kujul ta neid soovib (elektrooniliselt või paberkandjal).

4.1.3.3Dental Design väljastab patsiendile tema soovitud isikuandmed. Paberkandjal andmed antakse taotlejale üle isiklikult patsiendi isikut tõendava dokumendi alusel. Elektrooniliselt edastatakse andmed krüpteerituna patsiendi isikukoodile tema poolt esitatud e-posti aadressile.

4.1.3.4Dental Design ei anna paberkandjal andmeid üle, kui on põhjendatud kahtlus, et andmetele järele tulnud isik ei ole sama isik, kellena ta end isikut tõendava dokumendi aluselväidab olevat. Sellisel juhul väljastab Dental Design taotletud andmed ainult elektrooniliselt krüpteerituna patsiendi isikukoodile.

 

4.1.4      Esimese andmete koopia esitab Dental Design oma kulul, edasiste lisakoopiate esitamisel on Dental Designil õigus nõuda mõistlikku tasu.

4.2          Õigus andmete ülekandmisele

4.2.1      Inimesel on õigus nõuda andmete ülekandmist teisele isikuandmete töötlejale (teisele juriidilisele või füüsilisele isikule).

4.2.2      Inimese soovil andmete ülekandmise kord on järgnev:

4.2.2.1Inimene esitab enda isikuandmete ülekandmiseks digiallkirjastatud avalduse e-kirja teel aadressile andmekaitse@dentaldesign.ee või paberkandjal allkirjastatud avalduse. Et kaitsta selle õiguse kuritarvitamist õigustamata isikute poolt, tuleb paberkandjal allkirjastatud avaldus patsiendil isiklikult Dental Designi tegutsemiskohas üle anda ja tuvastada enda isik isikut tõendava dokumendiga.

4.2.2.2Avalduses peab sisalduma selle isikuandmete töötleja, kellele patsient enda andmete ülekandmist soovib, järgnevad andmed: nimi (juriidiline või füüsiline isik); registri- või isikukood; juriidilise isiku kontaktisiku, kellele andmete edastamist soovitakse, nimi, isikukood ja e-posti aadress.

4.2.2.3Dental Design kinnitab avalduse kättesaamise ja selgitab välja, missuguseid andmeid patsient täpselt soovib üle kanda (näiteks ajaperiood või ravijuht).

4.2.2.4Dental Design edastab soovitud andmed krüpteerituna patsiendi esitatud kontaktisiku isikukoodile patsiendi poolt esitatud e-posti aadressile.

4.3          Õigus andmete parandamisele

4.3.1      Inimesel on õigus nõuda, et Dental Design parandaks teda puudutavad ebaõiged isikuandmed või kui see on vajalik töötlemise eesmärgist lähtuvalt, siis täiendaks ebatäielikke isikuandmeid.

4.3.2      Inimese soovil andmete parandamise kord on järgnev:

4.3.2.1Inimene esitab enda isikuandmete parandamiseks digiallkirjastatud avalduse e-kirja teel aadressile andmekaitse@dentaldesign.ee või paberkandjal allkirjastatud avalduse. Et kaitsta selle õiguse kuritarvitamist õigustamata isikute poolt, tuleb paberkandjal allkirjastatud avaldus inimesel isiklikult Dental Designi tegutsemiskohas üle anda ja tuvastada enda isik isikut tõendava dokumendiga.

4.3.2.2Andmete parandamise või täiendamise taotluse esitamisel on inimene kohustatud tõendama, et Dental Designil olevad andmed inimese kohta on ebaõiged või ebatäielikud.

 

4.3.2.3Dental Design kinnitab avalduse kättesaamise ja selgitab välja, kas taotlus on põhjendatud. Kui taotlus on põhjendatud, parandab või täiendab Dental Design patsiendi andmeid.

4.4          Õigus olla unustatud

4.4.1      Inimesel on Määruse kohaselt õigus nõuda andmete kustutamist, kui:

4.4.1.1  isikuandmeid ei ole vaja algse kogumise või töötlemise eesmärgil;

4.4.1.2  isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

4.4.1.3   inimene on esitanud vastuväite ja puuduvad ülekaalukad õiguspärased põhjendused edasiseks töötlemiseks;

4.4.1.4  inimene on keelanud andmete töötlemise otseturunduse eesmärgil; või

4.4.1.5   kohustus kustutada tuleneb Dental Designi suhtes vahetult kohalduvast Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusest.

4.4.2      Olenemata kustutamise nõude õigusliku aluse olemasolust, keeldubDental Design andmete kustutamisest, kui see on vajalik:

4.4.2.1   avalikes huvides oleva ülesande või Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusest Dental Designile tuleneva kohustuse, mis näeb ette isikuandmete töötlemise, täitmiseks;

4.4.2.2   rahvatervise valdkonnas avaliku huviga seotud põhjustel;

4.4.2.3   avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilistel eesmärkidel; või

4.4.2.4  õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

4.4.3      Dental Design ei tohi kustutada tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmeid, sest nende andmete säilitamist nõuab Dental Designilt võlaõigusseadus.

4.4.4      Inimese soovil andmete kustutamise kord on järgnev:

4.4.4.1Inimene esitab enda isikuandmete kustutamiseks digiallkirjastatud avalduse e-kirja teel aadressile andmekaitse@dentaldesign.ee või paberkandjal allkirjastatud avalduse. Et kaitsta selle õiguse kuritarvitamist õigustamata isikute poolt, tuleb paberkandjal allkirjastatud avaldus inimesel isiklikult Dental Designi tegutsemiskohas üle anda ja tuvastada enda isik isikut tõendava dokumendiga.

4.4.4.2Dental Design kinnitab avalduse kättesaamise ja selgitab välja, kas ja missuguses ulatuses on taotlus põhjendatud. Kui taotlus on põhjendatud, kustutab Dental Design inimese andmed taotletud ja õigusaktidega lubatud ulatuses.

4.5          Õigus piirata andmete töötlemist

4.5.1      Inimesel on õigus nõuda andmete töötlemise piiramist, kui:

4.5.1.1   ta on vaidlustanud isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab kontrollida isikuandmete õigsust;

4.5.1.2   ta on esitanud vastuväite töötlemise aluseks oleva õiguspärase huvi või avaliku huvi olemasolule, ajaks, kuni kontrollitakse, õigusliku aluse olemasolu;

4.5.1.3   isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja inimene ei esita kustutamise nõuet; või

4.5.1.4   Dental Design ei vaja isikuandmeid töötlemise eesmärgil, ent inimene vajab neid õigusnõuete esitamiseks, koostamiseks või kaitsmiseks.

4.5.2      Õiguse piirata oma andmete töötlemist kord on järgnev:

4.5.2.1Inimene esitab enda isikuandmete piiramiseks digiallkirjastatud avalduse e-kirja teel aadressile andmekaitse@dentaldesign.ee või paberkandjal allkirjastatud avalduse. Et kaitsta selle õiguse kuritarvitamist õigustamata isikute poolt, tuleb paberkandjal allkirjastatud avaldus inimesel isiklikult Dental Designi tegutsemiskohas üle anda ja tuvastada enda isik isikut tõendava dokumendiga.

4.5.2.2Andmete töötlemise piiramise taotluse esitamisel on inimene kohustatud tõendama, et piiramine on vajalik.

 

4.5.2.3Dental Design kinnitab avalduse kättesaamise ja selgitab välja, kas taotlus on põhjendatud. Kui taotlus on põhjendatud, piirab Dental Design andmete töötlemist patsiendi soovitud viisil.

4.6          Õigus oma õiguste kaitsele

4.6.1      Kui inimene leiab, et isikuandmete töötlemisel on Dental Design rikkunud tema õiguseid, on tal õigus pöörduda nii Andmekaitse Inspektsiooni kui kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on järgnevad:

telefoni +372 627 4135;

meiliaadress info@aki.ee;

aadress Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129.

4.7          Andmekaitsealastele taotlustele vastamise ajakava

4.7.1      Dental Design teavitab inimest viimase taotlusel kasutusele võetud meetmetest 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest.

4.7.2      Kui inimene esitas isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise nõude, teavitab Dental Design sellest ka isikuid, kellele isikuandmeid on avaldatud, v.a kui see osutub võimatuks või nõuaks ebaproportsionaalseid jõupingutusi.

4.7.3      Kui 1 kuu jooksul ei ole võimalik meetmeid kasutusele võtta, võib Dental Design pikendada tähtaega 2 kuu võrra, teavitades tähtaja pikendamisest ning selle põhjusest inimest 1 kuu jooksul taotluse esitamisest.

4.7.4      Kui Dental Design ei võta meetmeid vastavalt inimese taotlusele, esitab ta inimesele 1 kuu jooksul põhjendatud keelduva vastuse.

4.7.5      Kui Dental Designil on kahtlusi taotluse esitanud inimese identiteedi suhtes, võib Dental Design küsida täiendavaid andmeid, et tema isik tuvastada.